O společnosti

O společnosti

ELIM:

Elim – biblické místo s dvanácti vodními prameny a sedmdesáti palmami, které bylo stvořeno k odpočinku uprostřed pusté pouště. Bible – Exodus 15, 27.

Poslání:

Svoji činnost vykonáváme na principech křesťanské lásky, důraz klademe na vedení Duchem svatým, zvěstování evangelia a předávání křesťanských principů života.
Jako Elim byl místem odpočinku, je i naším posláním vytvořit místo, kde by lidé, kteří ztratili svůj domov a jsou na konci vlastních sil, nalezli pochopení, pomoc, odpočinutí a mohli nabrat nové síly a dovednosti k další cestě životem. Pro některé je ELIM místo dočasného bydlení, pro jiné se stává domovem nebo i rodinou.

Motto:

Bohu ke slávě, lidem k užitku a nám pro radost.

Cíle:

  • Nový začátek
  • Osobní růst
  • Samostatnost
  • Práce
  • Nový domov
  • Trvalá změna

Zásady práce:

Ve vztahu k Bohu:

Pomoc potřebným je před Bohem vzácná.

Bible, 5. kniha Mojžíšova 15,11 – „Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru“.
Bible, List Jakubův 1,27 – „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa“.

Ve vztahu k ELIMu:

Pracovníci sdílejí společnou vizi a pomáhají ji naplňovat. Jsme profesionální za každých okolností, jsme tým ELIM.

Ve vztahu ke spolupracovníkům:

Podporujeme se a pomáháme si navzájem, protože spolupráci vidíme jako příležitost znásobit naše jedinečná obdarování. Víme, že společně jsme schopni udělat více než sami.

Ve vztahu ke klientům:

V každém potřebném vidíme Krista, kterému podáváme sklenici vody či přikrývku. Pomoc není zištná, pomáháme i tam, kde nelze očekávat odplatu od člověka.

Ve vztahu ke společnosti:

Pracovníci mají na paměti, že zvěstujeme Krista slovem i skutkem. Dbáme na to, aby čest přišla Bohu, ne lidem, a „nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu“ Bible, 2. Korintským 6,3. Amen.